• Inteligentne rozwiązania


  • Magazynowanie energii


  • Odzysk materiałów


  • Odzysk energii


  • Racjonalizacja zużycia zasobów

Przyczyniamy się do racjonalnego gospodarowania zasobami oraz wnosimy wkład w lepsze środowisko miejskie poprzez rozwój, oferowanie i wdrażanie innowacyjnych, efektywnych i zintegrowanych systemów gospodarowania opadami, w tym recyklingu oraz energią.

Inteligentne rozwiązania dla obszarów zurbanizowanych

W zakresie gospodarki odpadowej: 

  • efektywne systemy recyklingu,
  • nowoczesne systemy zbiórki odpadów
  • innowacyjne technologie przetwarzania odpadów

W zakresie efektywności energetycznej i OZE:

  • systemy skojarzonej produkcji energii
  • systemy magazynowania energii
  • systemy odzysku energii