• Inteligentne rozwiązania


  • Magazynowanie energii


  • Odzysk materiałów


  • Odzysk energii


  • Racjonalizacja zużycia zasobów

Profil i wizja

Zagadnienia związane z pokryciem rosnącego zapotrzebowania na energię, racjonalnym gospodarowaniem zasobami naturalnymi oraz ograniczeniem ilości i uciążliwości wytwarzanych odpadów należą do kluczowych wyzwań cywilizacyjnych. Warunkiem zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych będzie zintegrowane podejście do tych zagadnień, pozwalające na zapewnienie komfortu życia mieszkańców, przy równoczesnym ograniczeniu negatywnych oddziaływań cywilizacyjnych na środowisko naturalne.

Wyrazem takiego podejścia jest idea SMART CITY zmierzająca do rozwoju obszarów zurbanizowanych w sposób zapewniający poprawę komfortu życia mieszkańców i troskę o otaczające ich środowisko naturalne poprzez rozwój i zastosowanie innowacyjnych technologii. Istotnym elementem tak rozumianej idei SMART CITY są inteligentne systemy racjonalizacji zużycia zasobów (w tym w obszarze gospodarki energetycznej, odpadowej, wodno-ściekowej).

Swoją misję CENTRUM TECHNOLOGII definiuje właśnie w tym obszarze, oferując rozwiązania techniczno-technologiczne w obszarze gospodarowania odpadami i energią, pozwalające na racjonalizację zużycia zasobów.