• Inteligentne rozwiązania


  • Magazynowanie energii


  • Odzysk materiałów


  • Odzysk energii


  • Racjonalizacja zużycia zasobów

Oferta

MetroTaifun

Nowa jakość w systemach gromadzenia odpadów –
automatyczny system odbioru odpadów komunalnych

Dotychczasowe, klasyczne systemy gromadzenia i odbioru odpadów niosą za sobą szereg uciążliwości, takich jak:

  • negatywne oddziaływania środowiskowe (np. emisje zanieczyszczeń i hałasu powodowane przez pojazdy odbierające odpady, uciążliwości zapachowe, trudności z efektywnym prowadzeniem selektywnej zbiórki),
  • problemy z dotrzymaniem standardów higienicznych, zarówno dla użytkowników nieruchomości (czego efektem mogą być np. odory), jak i pracowników zajmujących się odbiorem odpadów,
  • negatywne oddziaływania wizualne (pojemniki i wiaty śmietnikowe, nierzadko z przesypującymi się odpadami),
  • zakłócenia i kolizje skutkujące ograniczeniami w realizacji podstawowych funkcji użytkowych obiektów i terenów.

Rosnące oczekiwania użytkowników co do jakości otaczającego ich środowiska życia i pracy sprawiają, że dotychczasowe kompromisy stają się coraz mniej akceptowalne, w szczególności w obiektach i terenach pragnących wyróżnić się ponadprzeciętnymi standardami środowiskowymi, technologicznymi i funkcjonalnymi.

Automatyczny system odbioru odpadów (ASOO) jest zaawansowanym technicznie rozwiązaniem, mającym na celu wyeliminowanie wyżej wymienionych uciążliwości związanych z gospodarowaniem odpadami, a dzięki temu - wyznaczającym nową jakość w systemach gromadzenia i odbioru odpadów. W widoczny dla użytkowników sposób polepsza on estetykę otoczenia i ogranicza dyskomfort spowodowany np. kursowaniem pojazdów odbierających odpady czy okresowym przepełnianiem się tradycyjnych pojemników i powstawaniu substancji złowonnych. Rozwiązanie MetroTaifun diametralnie podnosi standardy funkcjonalne i środowiskowe nieruchomości mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych , wyznaczając nowe trendy.

OPIS SYSTEMU

System Metro Taifun bazuje na kolumnach/otworach wrzutowych połączonych ze sobą systemem elastycznych rur kompozytowych prowadzących do centralnego punktu magazynowania i ewentualnego zagęszczania odpadów, z którego odpady są odbierane przez pojazd specjalistyczny.

Podstawowe zalety automatycznego systemu odbioru odpadów – Matro Tajfun to:

​Funkcjonalność,
Wysoka estetyka,
Elastyczność,
Wysokie standardy higieniczne,
​Szeroka gama sprawdzonych rozwiązań systemowych wdrożonych w całej Europie i na Świecie

Funkcjonalność

System Matro Taifun zapewnia wygodę, bezpieczeństwo i jest bardzo funkcjonalny dla jego użytkowników. Możliwość dopasowania rozwiązania do rodzaju zabudowy, charakteru obiektu czy planowanego systemu gromadzenia odpadów gwarantuje zachowanie funkcjonalności przy jednoczesnym niebagatelnym wzroście atrakcyjności obiektu/obiektów czy wręcz całej okolicy.

Wysoka estetyka

System Matro Taifun diametralnie podnosi estetykę w danej lokalizacji, pozwalając zaoferować wyższy standard nieruchomości oraz wpływając pozytywnie na odbiór obiektu i całego otoczenia przez jego użytkowników. Bogaty zakres kształtów i rozmiarów elementów składowych Metro Taifun sprawia, że rozwiązania doskonalę wkomponowują się w lokalna architekturę niezależnie od dominującej struktury zabudowy czy charakteru okolicy.

 

 

Niezależnie jednak od oferowanych standardowych rozwiązań, zakres posiadanych produktów oraz aplikacji systemowych pozwala każdorazowo na stworzenie rozwiązania „szytego na miarę”, dopasowanego do indywidualnych potrzeb i wymagań oraz uwzględniającego specyficzne uwarunkowania lokalne.

Elastyczność

Zainstalowany system Metro Taifun może być w dowolnym czasie rekonfigurowany poprzez zwiększenie liczby kolumn (w zabudowie rozproszonej i obiektach wielko kubaturowych) czy otworów wrzutowych (w zabudowie wielokondygnacyjnej) lub uzupełniany w miarę zwiększających się wymagań czy oczekiwań względem systemu. W przypadku zmiany ustawodawstwa lub potrzeb rynku możliwa jest zmiana rodzaju zbieranego materiału poprzez system lub zwiększenie rodzajów odpadów odbieranych, bez potrzeby istotnej ingerencji w istniejącą infrastrukturę przesyłową.

Aplikacja Metro Tajfun może być projektowana i dopasowywana do lokalnych uwarunkowań zapewniając dotrzymanie bardzo wysokich standardów estetycznych przy jednoczesnej elastyczności.

Wysokie standardy higieniczne i środowiskowe

Wybór automatycznego systemu odbioru odpadów (ASOO) praktycznie całkowicie zmienia oblicze systemu odpadowego w danym miejscu. Brak potrzeby bieżącego opróżniania pojemników czy kontenerów do gromadzenia odpadów wpływa radykalnie na poprawę standardów higienicznych niwelując ryzyko związane z występowaniem uciążliwości – czy to odorowych czy np. związanych z pojawianiem się gryzoni żerujących na zalegających odpadach. Nie bez znaczenia jest ograniczenie ilości pojawiający się pojazdów odbierających odpady, które to sprawia, że uciążliwości z tym związane (hałas, ograniczenia w ruchu wewnętrznym, niebezpieczeństwo związane z pojawieniem się osób niepowołanych) w zasadzie są wyeliminowane.

Szeroka gama sprawdzonych rozwiązań systemowych wdrożonych w Europie i na świecie

Elementy systemu Metro Tajfun zapwniają wysoką estetykę otoczenia oraz są dostosowane do potrzeb klienta: typoszregi otworów wrzutowych dopasowane do zabudowy wielokondygnacyjnej oraz typoszeregi kolumn wrzutowych dopasowane do potrzeb zabudowy rozproszonej, zakładów przemysłowych czu obiektów użyteczności publicznej ułatwiają planowanie spójnego rozwiązania systemowego. Wysokiej jakości infrastruktura towarzysząca zapewnia wieloltnią eksploatację bez konieczności ingerencji w system, a wysokiej jakości zaplecze badawczo-rozwojowe zapewnia dostarczanie elementów o potwierdzonej jakości i trwałości.

 

Metro Taifun gwarantuję osiągnięcie rezultatu, w postaci nowej jakości w lokalnym systemie odpadowym znacznie poprawiając środowisko lokalne. Rozwiązanie wpisuje się w aktualne trendy w budowie nowoczesnych systemów odpadowych na terenie naszego kraju, jednocześnie zwieszając wartość, bezpieczeństwo i atrakcyjności lokalizacji gdzie zostało zastosowane.

 

powrót